12-måneders regelen oppheves + info om digitalt førstevalg

I statsråd 16. oktober 2020 ble det besluttet at den såkalte 12-måneders reglen i innskuddspensjonsordninger oppheves fra 1. januar 2021.

Endringene innebærer at arbeidstaker i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få med seg sin opptjente pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. I dag er regelen at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital. Departementet vil fastsette nærmere overgangsregler.

 

Samtidig ble det besluttet at det innføres digitalt førstevalg som trer i kraft straks. Innføring av digitalt førstevalg innebærer at pensjonsleverandører og bedrifter kan sende informasjon til arbeidstakerne elektronisk, med mindre arbeidstakeren reserverer seg. Dette kan forenkle og effektivisere kommunikasjonen med arbeidstakerne. Som en del av arbeidet med innføring av egen pensjonskonto vil departementet i forskrift fastsette en hjemmel for pensjonsleverandørene til å innhente kontaktinformasjon om arbeidstakerne fra arbeidsgiver. Formålet er å legge til rette for at pensjonsleverandørene kan sende informasjon vedr. egen pensjonskonto digitalt til arbeidstakerne.

 

Det er imidlertid ikke endelig besluttet om reglene om egen pensjonskonto vil tre i kraft fra 1. januar 2021.

 

Les mer om dette på regjeringene sine egne nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ikrafttredelse-av-lovregler-om-digitalt-forstevalg-i-innskuddspensjonsordninger/id2771485/

0