Høring - forskrifter mv. om egen pensjonskonto

Departementet sender med dette på høring utkast til utfyllende forskrifter og to lovendringer til de vedtatte lovreglene om egen pensjonskonto. Lovreglene om egen pensjonskonto følger av lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto).

 

Status: På høring

Høringsfrist: 03.08.2020

0