Hva sier Hurdalsplattformen om pensjon:

Ny regjering sier at det skal...

  • Ny regjering sier at det skal … gis pensjon fra første krone så snart som praktisk mulig … Antagelig betyr dette at forbedringen vil gjøres gjeldende med virkning fra 2022.
  • Ny regjering sier at den skal … Gå i forhandling med partene med sikte på en omlegging av ordningen med AFP, og om statens bidrag. …
  • Plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense skal trekkes tilbake. Dette var et skikkelig stridstema mellom organisasjonene og regjeringen før sommerferien. I tråd med hva Arbeiderpartiet lovte da, sier ny regjering at forhandlingene med partene skal gjenopptas, om pensjon for ansatte med særaldersgrenser i staten. Kravet som gammel regjering ikke ville innfri, var at avgang ved særaldersgrense må kombineres med pensjonskompensasjon for manglende opptjening, som hittil.
0