Juridiske problemstillinger i lys av Korona

Verdens helseorganisasjon har erklært pandemi og akkurat nå snur korona opp ned på hverdagen slik de fleste kjenner den. Kommunene har ansvaret for å vurdere situasjonen lokalt og iverksette tiltak og dette har mange steder resultert i avlysninger, stenging og kansellering som gir store økonomiske ringvirkninger i næringslivet. De økonomiske konsekvensene ser allerede ut til å kunne bli betydelige og noen må til syvende og sist bære tapene.

Kogstad Lunde bistår blant annet offentlige myndigheter, forsikringsmeglere, forsikringsselskapet (inn- og utland), finansielle institusjoner og næringsdrivende.

Dette innlegget vil ta for seg noen grunnleggende erstatningsrettslige utgangspunkter som kan være relevante for våre kunder i forsikringsbransjen, næringslivet og kommuner.


Se link:

https://klco.no/nb/aktuelt/nyheter/Juridiske_probl...

0