Pensjon fra 1. krone

Pensjon fra første krone gikk igjennom på Stortinget den 14.12. Mye ble avklart, men det er fortsatt ikke 100% sikkert når dette trer i kraft.

Vi kan oppsummere det til følgene:

Tidligere: Innskuddet skal minst utgjøre 2 prosent av den lønn mellom 1 G og 12 G som det enkelte medlem mottar fra foretaket i løpet av innskuddsåret.

Nå: Innskuddet skal minst utgjøre 2 prosent av den lønn opp til 12 G som det enkelte medlem mottar fra foretaket i løpet av innskuddsåret.

 

Det er likevel grunn til å se nærmere på noen få spørsmål:

Tidspunkt for ikrafttredelse, opptjeningsstart

Tidspunktet for ikrafttredelse er ikke en direkte lovsak, i den vedtatte loven står det bare at: 

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Departementet kan gi nærmere overgangsregler.

 

Det er dermed opp til Finansdepartementet å fastsette starten for opptjening. I debatten i Stortinget på tirsdag sa finansministeren dette:

Flertallet i komiteen mener lovendringene bør tre i kraft 1. januar 2022, men slik at bedriftene gis tid til å tilpasse pensjonsordningene innen 30. juni 2022. Jeg er enig i at det er behov for å gi bedriftene noe tid til å tilpasse seg, og tar sikte på å følge opp dette i forbindelse med at lovvedtaket skal sanksjoneres og settes i kraft av Kongen i statsråd

 

Dette kan kanskje også forstås på to måter, men finansministeren sa senere i debatten at:

Når det gjelder innføring av pensjon fra første krone, var det noe både Arbeiderpartiet og Senterpartiet varslet tydelig i forkant av valget at vi mente, så næringsaktørene har hatt tid til å forberede seg på at vi hadde et ønske om å innføre det så fort som mulig. Vi valgte å innføre det litt senere enn det som har vært varslet, det innføres fra sommeren, ikke fra 1. januar, med den overgangen som vi har lagt opp til her.

 

og dessuten i nytt innlegg at:

Fra neste sommer vil alle få den opptjeningen.

 

Da skulle faktisk innskuddsbetaling fra 30. juni 2022 være helt entydig, men frem til alt er bestemt må vi leve med litt usikkerhet.

 

Betydning for ordinære innskuddsordninger

Lovendringen gjelder OTP-loven, innskuddsordninger generelt har ikke vært tema. Hvis det skulle være slik at en høyere sats en dagens innskuddsordning skulle få gjennomslag som forbedring helt fra første krone, da måtte vedtaket for OTP-loven vært gjort annerledes, samtidig som forskriften til innskuddspensjonsloven måtte endres. Ingenting av dette har vært drøftet, verken i proposisjonen fra Finansdepartementet eller ved Stortingsbehandlingen.

 

Vi antar dermed at man kan ha 2 % sparing fra 1 krone til 1 G, uavhengig av hva man sparer i de andre leddene.

F.eks:

2 % sparing fra 1 krone til 1 G

5 % sparing fra 1 G til 7,1 G

8 % sparing fra 7,1 G til 12 G

 

Det ser også ut til at man kan senke prosentandel (forutsatt høyere sparing enn 2 %) til et nivå hvor bedriften kommer økonomisk relativt likt ut.

 

Mulig kompensasjonsordning

Forrige regjering forutsatte i den fremlagte proposisjonen at bedriftene i en overgangstid må bli kompensert for økte pensjonsutgifter som følge av «første krone»-vedtaket. Dette følges ikke opp av det nye stortingsflertallet. Et forslag fra de fire borgerlige partiene om at:

Stortinget ber regjeringen vurdere midlertidige økonomiske tiltak i forbindelse med innføringen av pensjon fra første krone for å kompensere arbeidsgiversiden for økte kostnader til pensjonsopptjening for å hindre brems i arbeidsmarkedet, og eventuelt fremme forslag før lovreglene trer i kraft

fikk bare disse partienes stemmer, og ble dermed ikke vedtatt. 

 

Ønsker også å informere om følgende endringer:

- Aldersgrense blir satt ned fra 20 år til 13 år. Det vil si at alle over 13 år skal få pensjonssparing.

- Minimum stillingsprosent på 20 % blir avviklet. Alle med inntekt over 1.000,- kr. skal få pensjonssparing.

0