Skadestatistikk første halvår: Mer hjemmekontor og ferie i Norge

Erstatningene for landbasert forsikring hittil i år ble på 22,9 milliarder kr totalt, mot 21,7 milliarder kr i fjor til samme tid. Dette gir en økning på 1,1 milliarder, hvorav reiseskader står for 705 millioner kr av økningen, mens motorerstatningene ble redusert med 254 millioner kr.

Erstatningene for motorvogn ble redusert med 3 prosent, mens antall skader økte svakt med 0,2 prosent. Videre har brannskader på bygninger og løsøre økt med 237 millioner kr fra i fjor, noe som blant annet skyldes en stor brann i et parkeringshus i Sola i januar. Det ble erstattet brannskader for til sammen drøye 2,9 milliarder kr første halvår i år.

Koronatiltakene startet 12. mars, med nedstenging av en del virksomheter. Mange har hatt hjemmekontor og det har vært restriksjoner mot utenlandsreiser.

Motor – mild vinter og mindre rushtrafikk
For motorkjøretøy samlet er det en svak økning i antall meldte skader første halvår. Likevel ble erstatningene for motorkjøretøy redusert fra samme periode i fjor med 3 prosent og er på nesten 7,8 milliarder totalt hittil i år. Særlig er det kollisjonsskadene som er redusert, men også kaskoskadene er noe færre (-4 prosent) og erstatningene mindre omfattende enn i fjor (-5 prosent).

Tyveri av og fra kjøretøy er redusert med hele 25 prosent fra i fjor, men utgjør samlet «bare» 102 millioner kr av totalen på 7,8 milliarder kr.

For lastebil, buss og varebil, er det stor reduksjon med nesten 5000 færre skader (-25 prosent) og redusert total erstatning på 22 prosent – fra 603 millioner kr til 474 millioner kr.

Brannskadene har imidlertid nesten fordoblet seg fra i fjor, og er på 264 millioner kr, hovedsakelig som følge av brannen i et parkeringshus i Sola i januar. Også glasskadene har økt fra i fjor med 9 prosent i erstatningsvekst, og utgjør nesten 893 millioner kr.

Hus, hjem, hytte – økte vannskader og færre innbrudd på villa
Erstatningene på private bygninger og innbo hittil i år er på nesten 4,3 milliarder kr, hvor både brann- og vannskadene er på nesten 1,4 milliarder hver. Erstatning etter brann er redusert med 1 prosent, mens vannskadene økte med 2 prosent fra i fjor.

Innbrudd, tyveri og ran utgjør 188,5 millioner kr hittil i år, som er en økning på 2 prosent fra i fjor. Denne økningen er bare på hjem- og innboforsikringene, mens det på villa- og hytteforsikringene er reduksjon i både antall skader og erstatningsbeløp. På villaforsikring er det 14 prosent færre meldte skader etter tyveri, innbrudd og ran, mens det fra hjem- og innboforsikring er 6 prosent flere meldte skader enn i fjor. 

Næringsbygg og landbruk – storskade brann
Innen næringsbygg og landbruk økte erstatningene totalt med 0,5 prosent fra i fjor, mens erstatningene for brann økte med nesten 20 prosent. Økningen på brannerstatningene skyldes i stor grad brannen i et parkeringshus i Sola i januar i år. Totalt ble det erstattet skader for 3,2 milliarder kr, hvorav 1,6 milliarder skyldes brann.

Vannskadene er omtrent som i fjor, mens kasko og andre skadetyper er redusert. Noe av reduksjonen kan skyldes redusert aktivitet i en del næringer som følge av korona-nedstenging og permitteringer.

Reise – stor koronaeffekt
Koronaeffekten har slått mest ut på reiseforsikring, fordi utenlandsreiser i stor grad har blitt «rødmerket» og dermed gitt dekning av avbestillingsutgifter. Hittil i år er det meldt 290 000 skader, mot 165 000 skader i fjor. Det er hovedsakelig avbestilling som står for økningen, med nesten fire ganger så mange saker som til samme tid i fjor.

Totalerstatningen på nesten 1,9 milliarder kr hittil i år, er en økning på over 700 millioner kr. Total erstatning for tyveri, reiseulykke og reisesykdom er det derimot redusert fra i fjor, med nesten 130 millioner kr.

Fritidsbåt – flere båtskader som følge av norgesferie og varm juni
Koronatiltak med mye hjemme- og hyttekontor, samt at mange har kjøpt båt, kan ha ført til økt båtbruk og dermed flere skader. I tillegg var det varmt og godt vær i juni i store deler av landet. Både antall skader og total erstatning økte med rundt 25 prosent fra første halvår i fjor. Det er havariskadene som økte mest, med over 30 prosent i antall meldte skader.

Til sammen ble det erstattet fritidsbåtskader for 263 millioner kr hittil i år; 52 millioner kr mer enn til samme tid i fjor. Ansvars- og brannskader er redusert fra i fjor, mens tyveri av og fra båt har økt fra 25 millioner kr i fjor til 34 millioner kr hittil i år.

Behandlingsforsikring – redusert fysioterapi som følge av nedstenging
Behandlingsforsikring øker i antall forsikrede, og dermed øker også bruken av denne forsikringen. Hittil i år er erstatningene totalt økt med 11 prosent fra i fjor, og er nesten på 690 millioner kr. Derimot er erstatningene for fysioterapi o.l. redusert hittil i år, som følge av at denne type virksomhet ble nedstengt en periode i mars og april på grunn av koronatiltak.  

0