English text at the bottom

 

BESKYTT DEG MED VÅRE FORSIKRINGER

Bislet Bilutleie kan tilby deg forsikringsdekninger fra Tryg Forsikring som gjør turen tryggere når du leier en bil. Vi tilbyr to forskjellige forsikringsdekninger som senker kostnadene for deg ved en skade.

Basis Forsikringsdekning (CDWIog TPI)

En leiebil har en bilforsikring, på samme måte som en privat bil. Forskjellen er at egenandelen på en leiebil er betydelig høyere. I noen tilfeller opp til bilens verdi. Med denne forsikringen reduseres egenandelen ved kollisjon, brann, tyveri/ hærverk, glasskade og redning til følgende avhengig av biltype:

 • Personbiler: kr 12.000,-
 • Vare-/ kombibil: kr 15.000,-
 • Skapvogn: kr 18.000,-

For at forsikringen skal gjelde, må de generelle leievilkårene følges.

Super Forsikringsdekning (SCDI og STPI)

Du kan i tillegg velge å kjøpe en ekstra super forsikringsdekning. Med denne ekstra forsikringen reduseres egenandelen ved kollisjonbrann, tyveri/hærverk, glassskade og redning ytterligere til følgende avhengig av biltype:

 • Personbiler: kr 3.000,-
 • Vare-/ kombibil: kr 5.000,-
 • Skapvogn: kr 7.000,-

For at forsikringen skal gjelde, må de generelle leiebetingelsene følges.

 

Ansvarsforsikring (TPL)

Ansvarsforsikring for tredjepart er påbudt ved lov og inkludert i alle utleiepriser.

Ansvarsforsikringen har ingen grense for hvor mye som dekkes per ulykke ved personskade eller død.

Ansvarsforsikring dekker skade på eiendom på inntil kr 100 000 000,- per ulykke.

Ansvarsforsikringen dekker skade på føreren av leiebilen, passasjer og tredjeparter.

Den dekker ikke leietakers eiendeler eller skade på hengere som festes til bilen, for eksempel campingvogn eller tilhenger.

Du finner mer detaljert produktinformasjon og vilkår ved å trykke på linkene øverst til høyre på denne siden.

 

English Version:

 

PROTECT YOURSELF WITH OUR INSURANCE

Bislet Bilutleie can provide insurance cover through Tryg Forsikring, to ensure you have the right car rental coverage if the worst happens.  We offer two different types of insurance cover that lower your costs in the event of a claim: 

Basic insurance coverage (CDI and TPI)

A rental car is covered for car insurance, in the same way as a private car.  However, the difference is that the excess on a rental car can be significantly higher and, in some cases up to the car's value.  With this insurance cover, the excess in the event of collision, fire, theft/vandalism, glass damage and rescue would be reduced to the following amounts depending on the type of car:

 • Passenger cars: NOK 12,000
 • Van/combo: NOK 15,000
 • Commercial vehicle/van: NOK 18,000

The general rental conditions must be followed for the insurance to be valid.

 

Super Insurance coverage (SCDI and STPI)

You can also choose to buy an additional super insurance cover.  With this additional insurance, the excess in case of collision fire, theft/vandalism, glass damage and rescue would be further reduced to the following, depending on car type:

 • Passenger cars: NOK 3,000
 • Van/combo: NOK 5,000
 • Commercial vehicle/van: NOK 7,000

The general rental conditions must be followed for the insurance to be valid.

 

Liability insurance (TPL)

Liability insurance for third parties is required by law and included in all rental prices.

Liability insurance has no limit on how much is covered per accident in the event of personal injury or death.

Liability insurance covers damage to property for up to NOK 100,000,000 per accident.

Liability insurance covers injury to the driver of the rental car, passengers and third parties.

It does not cover the hirer's belongings or damage to trailers attached to the car, such as a caravan or trailer.

You can find further detailed product information and terms by clicking on the links at the top right of this page.