Kontraktsgarantier og offentlige garantier

GARANTIFORSIKRING

Eksempel på garantityper vi tilbyr:

KONTRAKTSGARANTIER

 

Entreprenørgarantier (Performance & maintenance bonds)

 

 • Garanti overfor byggherre som sikkerhet for entreprenørens overholdelse av kontraktsforpliktelser. Garantibeløp vanligvis pålydende 10% av kontraktsverdi under utførelse med nedtrapping til 3% i tre år etter overtagelse. Partene kan selv avtale avvik fra standardene i NS kontraktene.

Byggherregarantier

 

 • Garanti overfor entreprenør som sikkerhet for betalingsforpliktelser iht. underliggende kontrakt. Garantibeløp iht. gjeldende NS kontrakt.

 •  
 • Ved NS 8407/8417 garanti tilsvarende 17,5% av kontraktssum.

 •  
 • Ved NS 8405/8415/8406/8416 garanti tilsvarende 15%

Anbudsgarantier (Bidbonds)

 

 • Garanti for entreprenørens vedståelse av sitt tilbud overfor byggherre og at det kan stilles de nødvendige garantier ved kontraktsoppstart.

Garanti iht. Bustadoppføringslova §12 og 47

 

 • § 12: Lovbestemt garanti som må stilles av byggherre overfor boligkjøper ved nybygg. Garanti dekker forpliktelser i byggetid og 5 år etter overtagelse. Garantibeløpet utgjør 3% eller 10% av kontraktssum i byggetid avhengig av om bolig oppføres på boligutviklers eller boligkjøpers tomt. For krav gjort gjeldende etter overtagelse skal garantien utgjøre 5% av kontraktssum. Dette gjelder også for nye bestemmelser i Avhendingslova §2-11 som innebærer at det skal stilles garantier også for ferdigstilte boliger som selges innen 6 måneder etter ferdigstillelsesdato.

 •  
 • § 47: Gjelder i de tilfeller hvor byggherre krever forskuddsbetaling av boligkjøper og sikrer innbetalt forskudd (vanligvis 10%) inntil overtagelse av boenhet.

Forskuddsgarantier (Advance payments bonds)

 

 • Garanti som sikrer tilbakebetaling av forskudd dersom den avtalte leveranse ikke finner sted eller er mangelfull.

Husleiegaranti (Næring)

 

 • Garanti som sikrer utleier innbetaling av husleie for en avtalt periode iht. leiekontrakt. Garantien frigjør likviditet for leietager og dekker utleiers krav ved leiekontrakt. Erstatter depositum/bankgaranti.

OFFENTLIGE GARANTIER

 

Reisegarantier

 

 • Lovpålagt garanti overfor Reisegarantifondet som sikrer at reisende får refundert sine forskuddsbetalinger og/ eller annen alternativ hjemreise når en arrangør går konkurs.

Toll og avgifter

 

 • Garanti overfor Tolletaten som sikkerhet for betaling av toll og avgifter eksempelvis ved handel med land utenfor EU.

Autorisasjon

 

 • Garanti overfor offentlige tilsynsmyndigheter.

Andre garantityper ved forespørsel.

SØK GARANTI

 garanti@pareto.no

 905 10 001

Pareto Forsikringsmegling er uavhengig av alle forsikringsselskap og skreddersyr løsninger for din bedrift.  

Kontakt oss for et tilbud på garantier.